精品项目

和泓·葛沽湾·首府

hé hóng ·gě gū wān ·shǒu fǔ

万科·都会天际

wàn kē ·dōu huì tiān jì

御湖新加坡国际社区

yù hú xīn jiā pō guó jì shè qū

广贤公馆

guǎng xián gōng guǎn

雲溪墅

yún xī shù

鹏润家园

péng rùn jiā yuán

六里屯二区

liù lǐ tún èr qū

保利春天里

bǎo lì chūn tiān lǐ

汇泉博澳东悦城

huì quán bó ào dōng yuè chéng

绿都澜湾

lǜ dōu lán wān

重庆汽车公园

zhòng qìng qì chē gōng yuán

俊发俊云峰

jùn fā jùn yún fēng